Kang Lab Members

Principal Investigator

Professional Research Specialist

Research Specialist

Postdoctoral Fellows

Ziqing Chen

 
Ziqing Chen
Hyein Cho
Hyein Cho
Yujiao Han Photo
Yujiao Han
Eunmi Lee Photo
Eunmi Lee
Hirak Sarkar

Hirak Sarkar
[email protected]

 

Yong Tang Photo
Yong Tang
Qianying Zuo

Qianying Zuo
[email protected]

Graduate Students

Cao Fang Photo
Cao Fang
Lifei Jiang
Zheng Sun
Zheng Sun
Yujie Tao

Yujie Tao
[email protected]

Jonida Trako
Jonida Trako
[email protected]
Salma Youssef
Salma Youssef

Current Undergraduates

Kim Tran
Kim Tran (Class of 2024)
Rachel Chen
Rachel Chen (Class of 2024)
Jennifer Shi
Jennifer Shi (Class of 2025)
Gabriel Samcam
Gabriel Samcam (Class of 2026)